TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ và BÀI CẦU NGUYỆN CHUNG

TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ

Tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha, là Đấng sáng tạo trời và đất. Tôi tin Đức Chúa Jêsus Christ là Con Một của Đức Chúa Trời và là Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Đức Thánh Linh, sinh bởi trinh nữ Ma-ri, chịu thương khó dưới tay Pôn-xơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ cõi chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên phải Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Đức Thánh Linh. Tôi tin Hội Thánh phổ thông, sự cảm thông của thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. A-men!

BÀI CẦU NGUYỆN CHUNG

Thưa Cha chúng con ở trên trời; Danh Cha được tôn thánh; Vương quốc Cha mau đến, Ý Cha được nên ở dưới đất cũng như ở trên trời! Xin cho chúng con hôm nay thức ăn dủ dùng; Xin tha tội lỗi cho chúng con, Như chúng con đã tha thứ những ai có lỗi lầm với chúng con; Xin đừng để chúng con sa vào chước cám dỗ, Nhưng giải cứu chúng con khỏi điều ác! Vì vương quốc, quyền năng, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men!