Chuyến tham quan nhà máy Đại Việt Group của chủ tịch David Chinh Trương cùng phu nhân