Ban truyền giáo

Bài Giảng: " Thành Công Do Phó Thác Cho Chúa"- Mục Sư David...

Bài Giảng: " Thành Công Do Phó Thác Cho Chúa"- Mục Sư David Chinh Trương

Mục Sư Đoàn Trọng Hòa chia sẻ lời Chúa : " Đức chúa trời...

Mục Sư Đoàn Trọng Hòa chia sẻ lời Chúa : " Đức chúa trời là Vua đời đời "

bg
Mục Sư Đỗ Trung Hiếu chia sẻ lời Chúa : " Ta và nhà ta sẽ phục vụ Đức Giê-Hô-Va đời đời "

Mục Sư Đỗ Trung Hiếu chia sẻ lời Chúa : " Ta và nhà ta...

Mục Sư Đỗ Trung Hiếu chia sẻ lời Chúa : " Ta và nhà ta sẽ phục vụ Đức Giê-Hô-Va...