HIẾN CHƯƠNG

HỘI THÁNH LIÊN HỮU TIN LÀNH GIẤC MƠ HUYỀN DIỆU.

Mục đích

Hội Thánh Liên Hữu Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu, tuân theo lời Chúa Cứu Thế Giê-su, kết ước trở thành con dân thánh của Đức Chúa Trời trên thế giới và xây dựng Hội Thánh Ngài qua công tác truyền giáo toàn cầu, môn đồ hóa và nhân cấp phát triển Hội Thánh, tất cả vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Nguồn gốc

Hội Thánh Liên Hữu Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu được hình thành từ các mục sư và doanh nhân cơ đốc trong tập đoàn Glink Quốc Tế. Dựa vào nền tảng Kinh thánh như sau:

 1. “Đây là điều răn của Ta: Các con hãy yêu thương nhau, như Ta đã yêu thương các con.” (Giăng 15:12)
 2. “Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một hi vọng; chỉ có một Chúa, một đức tin, một báp-têm; chỉ có một Đức Chúa Trời, Cha của mọi người, Ngài ở trên mọi người, giữa mọi người và trong mọi người.” (Ê-phê-sô 4:4-6)
 3. “Vì như chỉ có một thân nhưng có nhiều chi thể; các chi thể tuy nhiều, nhưng vẫn chỉ là một thân; Đấng Christ cũng vậy. Vì chúng ta, dù là người Do Thái hay Hi Lạp, nô lệ hay tự do, tất cả đều đã chịu báp-têm trong một Thánh Linh để trở thành một thân thể; tất cả đều được uống chung một Thánh Linh.” (1 Cô-rinh-tô 12:12-13)

Chúng tôi mong muốn được liên kết với các tổ chức Hội Thánh Tin Lành toàn cầu để cùng mở mang và phát triển vương quốc Đức Chúa Trời.

Niềm tin

Kinh Thánh là thẩm quyền tối cao của chúng tôi. Hội Thánh Liên Hữu Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu kết ước với sự công bố đức tin cơ bản này dựa vào nền tảng Kinh Thánh:

 1. “Lạy Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời.” (Thi 119:89)
 2. “Bởi vậy, chúng tôi không ngớt cảm tạ Đức Chúa Trời, vì khi anh em nghe và tiếp nhận lời Đức Chúa Trời từ chúng tôi, anh em không tiếp nhận lời ấy như lời của loài người, nhưng đích thực là lời của Đức Chúa Trời, lời tác động trong anh em là những tín hữu.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13)

Đức Chúa Trời.

Chỉ có một Đức Chúa Trời Toàn Năng, Toàn Tri, Toàn Tại, Đấng sáng tạo và bảo tồn muôn vật, là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh bình đẳng hiệp nhất trong chương trình cứu chuộc nhân loại: Đức Chúa Cha hoạch định, Đức Chúa Con thực hiện, Đức Chúa Thánh Linh kiện toàn.

(Phục Truyền 6:4; Ê-sai 45:22; Ma-thi-ơ 28:19; Giăng 1:1; Giăng 10:30; 2 Cô-rinh-tô 5:21; Công Vụ 5:3-4; Giăng 16:8; Ê-phê-sô 4:30)

 

Jesus Christ.

Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể làm người. Ngài đã sống một đời sống vô tội, đã chết để đền tội cho cả nhân loại, được sống lại và hiện nay là Đấng trung bảo ngồi bên hữu Đức Chúa Cha. Ngài chắc chắn sẽ trở lại trong quyền năng và vinh hiển vì những kẻ tin cậy Ngài, và là Đấng Cứu thế duy nhất của loài người (Giăng 1:1, 14; Tít 2:11-14).

Đức Thánh Linh.

Ngài cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công bình, và về sự phán xét, tái sanh tất cả những ai ăn năn tội mình và tin Chúa Giê-Xu Christ. Ngài thánh hóa, ban uy quyền, dạy dỗ, hướng dẫn và an ủi các tín hữu (Giăng 16:7-8, 12-15).

Kinh thánh.
Tin 66 sách Kinh thánh

Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời soi dẫn do đó có thẩm quyền trong tất cả mọi điều (II Ti mô thê 3:16; II Phi e rơ 1:20-21).

Sự Cứu rỗi.
Sự cứu rỗi là kết quả của việc ăn năn thật về tội lỗi và tin vào công tác cứu chuộc của Đấng Christ. Sự cứu rỗi đem đến sự tha thứ cho người ăn năn, khiến cho người đó trở thành người dự phần vào bản tính thiên thượng và được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Chúng tôi gọi điều này là sự sanh lại (Tít 3:5; I Phi e rơ 1:3-5).

Hội Thánh.
Chúng tôi tin Hội Thánh hữu hình và vô hình là một tổ chức. Bao gồm tất cả các tín hữu trong Chúa Giê Xu là những người được hiệp một bởi đặt đức tin hoàn toàn nơi Đấng Christ, là chủ tế muôn vật và là Đấng tối cao (Ma thi ơ 16:18; Hê bơ rơ 12:22-24).

Các nghi lễ.
Chúng tôi tin hai nghi lễ Cơ đốc là: Báp têm và Tiệc thánh. Chúng tôi tin đó là những nghi thức bên ngoài được Chúa chỉ định để thực hiện trong mỗi Hội Thánh, không phải là phương tiện cứu rỗi, mà là dấu hiệu và bằng chứng thật bên ngoài (Công vụ 8:36; I Cô rinh tô 11:24-34).

Sự truyền giáo

Đội truyền giáo Mỹ được kết ước khích lệ, trang bị và trao quyền cho những lãnh đạo để nhân bội môn đồ và Hội Thánh. Có bốn điểm nhấn mạnh chính trong các buổi nhóm đem lại sự giúp đỡ sẵn có cho tất cả các Hội Thánh: phát triển Hội Thánh, đưa ra những sáng kiến có lợi cho Hội Thánh, sáng kiến lãnh đạo cho các tôi tớ Chúa và hỗ trợ truyền giáo.

Tìm kiếm sáng kiến có lợi cho Hội Thánh để gia thêm các hệ phái lành mạnh thông qua việc nhân bội môn đồ mạnh mẽ cho Đấng Christ. Bằng cách bước theo chiến lược của Chúa Giê Xu, các Hội Thánh phát triển một kiểu mẫu truyền giáo quân bình theo Kinh thánh để biến đổi nhiều đời sống và trao quyền cho những người bước đi giống như Chúa Giê Xu. Công cụ đánh giá, huấn luyện, những buổi hội thảo xây dựng sự nhận thức và các nguồn có sẵn khác để hỗ trợ các bước cần thiết hướng đến sự tốt đẹp. Sự hỗ trợ cũng được cung cấp cho công tác truyền giáo của Hội Thánh địa phương với thiếu nhi, thanh niên và tráng niên.

Bắt đầu từ 12 trưởng lão có đồng quan điểm truyền giáo mở mang vương quốc Chúa qua tinh thần phi hệ phái. Sự nhân bội sẽ gia tăng khi các Hội Thánh địa phương bắt kịp khải tượng trở thành Hội Thánh mẹ.

Sự truyền giáo theo cấp số nhân của Hội Thánh chúng tôi cung cấp sự đào tạo thông qua buổi cắm trại thúc đẩy của những người gieo trồng Hội Thánh, được Trung tâm Đào tạo Nhân cấp Hội Thánh tài trợ (sẽ mời một trường thần học bảo trợ).

Tiếp tục hỗ trợ thông qua việc huấn luyện và tham gia vào s ự trưởng dưỡng, một môi trường hỗ trợ cho người đi mở Hội Thánh và vợ của họ. Sự chăm sóc tuyệt vời được thực hiện để nuôi dưỡng những Hội Thánh mới trong 2-3 năm đầu.

Hỗ trợ truyền giáo khích lệ nền tảng cầu nguyện rộng rãi cho các hệ phái, trang bị cho những lãnh đạo địa phương cầu nguyện, đáp ứng cho nhu cầu của giáo sĩ đã nghỉ hưu và các giáo sĩ còn đang hoạt động và các thành viên trong gia đình họ, cung cấp, nghiên cứu và thúc đẩy các nguồn có liên quan đến công tác truyền giáo và trao đổi tiểu sử. Thu thập các dữ liệu báo cáo hàng năm được chính phủ yêu cầu có lợi trong việc lập kế hoạch và nắm bắt khải tượng.

Nền tảng Đầu tư Hội Thánh Liên Hữu Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu (giacmohuyendieu.com) cung cấp tài chánh để mua sắm và xây dựng các cơ sở hạ tầng và trang thiết bị Hội Thánh, cũng là nguồn và nhà cung cấp các chương trình giảng dạy cho cấp quản lý, lập kế hoạch tài chính và các buổi hội thảo tài chính tùy biến.

Trường đại học Bê tên (www.giacmohuyendieu.edu) là trường đại học nghệ thuật tự do Cơ đốc của Hội Thánh Liên Hữu Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu cấp văn bằng cử nhân và thạc sĩ. Sẽ tuyển sinh nhiều sinh viên.

Các mối quan hệ

Hội Thánh Liên Hữu Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu có những mối quan hệ rộng rãi với thành viên của các Hội Thánh khác, các cơ quan và tổ chức truyền giáo đã kết ước với Kinh thánh và kết ước với sứ mạng của Đấng Christ trên toàn thế giới.

Là thành viên của Hiệp hội Truyền giáo Quốc gia (HHTGQG), dân tộc của chúng tôi đáp ứng nhiệt tình lời kêu gọi của Liên đoàn Cứu trợ Thế giới (cánh tay hỗ trợ thế giới của HHTGQG) để cứu tế đáp ứng cho nhu cầu thiên tai và nghèo đói khắp thế giới.

Những giá trị cốt lõi

“Hội Thánh Liên Hữu Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu, vâng theo lời Chúa Jesus Christ, đã kết ước trở thành dân thánh của Đức Chúa Trời trên thế giới và kết ước xây dựng Hội Thánh Ngài qua công tác truyền giáo toàn cầu, môn đồ hóa và nhân bội phát triển Hội Thánh, tất cả vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”.

Uy quyền Kinh thánh

Ý nghĩa

Chúng tôi sẽ nắm lấy Kinh thánh như là nguồn của uy quyền đã soi dẫn cho đức tin, đời sống và sự truyền giáo. Để đạt được điều này, chúng tôi sẽ…

 • Được soi dẫn khích lệ, liên quan đến sự giảng dạy lời Chúa
 • Tuân giữ và sống theo Kinh thánh
 • Cung cấp một môi trường học hỏi tại các Hội Thánh địa phương
 • Phát triển công việc truyền giáo bắt nguồn từ nền tảng Kinh thánh
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho sự lãnh đạo được huấn luyện theo Kinh thánh

Sự Khao khát Thuộc Linh

Ý Nghĩa

Chúng tôi sẽ hết lòng yêu mến Đức Chúa Trời và công nhận uy quyền của Đấng Christ, nhạy bén và lệ thuộc vào sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Để đạt được điều này, chúng tôi sẽ…

 • Hết lòng cầu nguyện
 • Thờ phượng với tấm lòng trông đợi
 • Giảng dạy phù hợp với Kinh thánh
 • Siêng năng và hết lòng học hỏi lời Chúa

Kết ước với Sứ mệnh vĩ đại

Ý Ngĩa

Chúng tôi sẽ tiếp cận với người hư mất và môn đồ hóa các thánh đồ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Để đạt được điều này, chúng tôi sẽ …

 • Gieo trồng các Hội Thánh
 • Sai phái giáo sĩ
 • Truyền giáo
 • Thiết lập nhiều Hội Thánh mạnh mẽ, tăng trưởng trong và ngoài nước
 •  Huấn luyện và trang bị cho mọi người

Trao quyền cho người khác

Ý Ngĩa

Chúng tôi sẽ xây dựng những Hội Thánh địa phương vững mạnh bằng cách trang bị cho mọi người người để truyền giáo.

Để đạt được điều này, chúng tôi sẽ…

 • Cung cấp sự đào tạo và sự đánh giá cho các lãnh đạo
 • Giúp người khác khám phá ra lòng đam mê và ân tứ của họ, khai phóng những ân tứ đó cho công việc truyền giáo
 • Nuôi dưỡng một môi trường mục vụ xuất sắc
 • Thực hành lãnh đạo/đầy tớ

 

 

Viễn cảnh thiên đàng

Ý Nghĩa

Chúng tôi sẽ tập trung vào việc xây dựng vương quốc của Chúa khi chúng tôi làm trọn sứ mạng và sự kêu gọi của chúng tôi.

Để đạt được điều này, chúng tôi sẽ…

 • Phát triển các mối quan hệ đối tác chiến lược
 • Mạng lưới kết nối với chức vụ có cùng chung một mục đích
 • Đặt chương trình của Đức Chúa Trời trên chương trình cá nhân
 • Tập trung vào việc xây dựng vương quốc của Ngài và để Ngài xây dựng Hội Thánh

Lời nói đầu

 • Khi cần kiểm tra và đánh giá các mô hình của việc truyền giáo có tổ chức, và khi có sự kêu gọi của Chúa, trách nhiệm quản lý, cơ hội gia tăng cho công tác truyền giáo xin hãy hành động, nhiệm vụ của chúng tôi là cầu nguyện cân nhắc kỹ những mục tiêu, phương pháp và cấu trúc của kết quả truyền giáo hiện tại của chúng tôi. Do đó, chúng tôi, nhóm các nhà lãnh đạo Hội Thánh Liên Hữu Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu, đã thực hiện công việc này trong nhiều năm qua, và trong các trang tiếp theo chúng tôi sẽ đưa ra những đề nghị cho khải tượng truyền giáo mới và cơ cấu hỗ trợ.

 

 • Tuy nhiên, chúng tôi thừa nhận và khẳng định rằng thực chất không có một công thức mới, hay việc thiết lập mục tiêu, tái tổ chức cơ cấu nào có thể thay thế cho sự đáp ứng lại “lạy Chúa, có con đây, xin hãy sai con!” trong Kinh thánh. Niềm đam mê mạnh mẽ, được tìm thấy trong lòng của một người lãnh đạo/mục sư được Thánh linh kêu gọi, kết hợp với sự vâng lời được dẫn dắt bởi Thánh Linh về Hội Thánh địa phương, là lý do chính để các hệ phái/hiệp hội tăng trưởng và mạnh mẽ. Điều này cũng đúng cho bất cứ hệ phái, các cơ quan/bộ phận nào của nó. Các tư liệu về khải tượng, những tiêu chuẩn tăng trưởng, và làm lại biểu đồ hành chánh không thay thế được cho sự kêu gọi của Chúa, và việc tuân theo sự kêu gọi của Ngài.

 

 • Vì vậy, chúng tôi không thừa nhận và từ chối bất kỳ quan điểm nào cho rằng công thức khải tượng và sự thay đổi cấu trúc riêng là câu trả lời cho công việc truyền giáo của Hội Thánh Liên Hữu Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu hiệu quả hơn. Thay vào đó, chính chúng tôi kết ước với Mười điều hứa và Sứ mạng vĩ đại, tin cậy Đức Thánh Linh “ban cho sự gia tăng”.

 

 • Suy nghĩ điều trên, bước theo những đề nghị sau là những nỗ lực giải quyết một thế giới theo nhu cầu, làm thế nào nhu cầu này có thể đáp ứng một cách hiệu quả hơn, và làm thế nào sự cải thiện cấu trúc có thể trở nên hỗ trợ hiệu quả hơn. Mong muốn của chúng tôi là giúp khai phóng những người nam, người nữ được kêu gọi tối đa hóa cách sử dụng các ân tứ của họ một cách hiệu quả nhất. Đề nghị của công việc của chúng tôi sẽ là, một phần, đã được định rõ liệu chúng tôi đã hỗ trợ việc cất bỏ đi những chướng ngại có thể ẩn chứa đằng sau công việc của Thánh Linh trong những người lãnh đạo và những Hội Thánh địa phương của chúng tôi. Do đó, bối cảnh thuộc linh và triết học của những đề nghị này là sự kêu gọi theo Tân ước của chúng tôi, lời cầu thay, những lãnh đạo được xức dầu, và cấu trúc hiệu quả hỗ trợ tốt nhất cho một khải tượng truyền giáo trong hiện tại và tương lai.

 

 • Chúng tôi cũng thừa nhận rằng những mối quan hệ và thái độ mang chứng cớ của Chúa Giê Xu sẽ thắng hơn hầu hết sự yếu kém của bất kỳ cơ cấu nào. Nhưng nếu chúng ta thiếu chứng cớ của Chúa Giê Xu, điều tốt nhất của cấu trúc trở nên vô ích, không hiệu quả và nặng nệ. Đó không phải là câu hỏi về điều chúng ta viết trên giấy mực, nhưng thay vào đó là điều chúng ta chuyển giao từ lòng đến đôi tay và bàn chân sẽ thiết lập đường lối truyền giáo của Hội Thánh Liên Hữu Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu cho thế giới vào thế kỷ 21.

 

 • Cuối cùng, những lời đề nghị này là điểm bắt đầu (tốt nhất), đòi hỏi sự bổ sung và thích ứng tinh tế. Tuy nhiên, chúng tôi tin chúng tượng trưng cho những điểm bắt đầu vững chắc và tốt đẹp hỗ trợ cho Hội Thánh Liên Hữu Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu xử lý những thách thức truyền giáo trong tương lai. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng khải tượng mới, được hỗ trợ bởi cấu trúc đã được cải thiện, sẽ chỉ thành công với sự chúc phước, giúp đỡ và quyền năng của Đức Thánh Linh.

 

 • Kêu gọi cầu thay

 

Lời kêu gọi truyền giáo và môn đồ hóa

Lời kêu gọi củng cố Hội Thánh địa phương

Lời kêu gọi gieo trồng Hội Thánh và địa hạt mới