Ban Lãnh Đạo Trường Kinh Thánh

Ban Lãnh Đạo Trường Kinh Thánh

Phó hiệu Trưởng : 

Mục sư : Đỗ Trung Hiếu

Các Giáo Sư:

Mục sư - Giáo sư : Philip Hoa

Mục sư - Giáo sư : Mai Phước Tầm

Mục sư - Giáo sư: Nguyễn Thi Hồng